ห้องเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

ชิ้นงานบูรณาการการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT)

กิจกรรม Smart Home Model รักษ์สิ่งแวดล้อม

275819620_752148399094885_2379343304027172408_n.mp4

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มาตรฐาน ว 4.2

ตัวชี้วัด ป 6/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรม อย่างง่ายเพื่อแก้ปัญหาใน ชีวิตประจำวัน ตรวจหา ข้อผิดพลาดของโปรแกรม และแก้ไข

ตัวชี้วัด ป 6/3 ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหา ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรฐาน ว 3.2

ตัวชี้วัด ป 6/9 ตระหนักถึงผลกระทบของปรากฏการณ์เรือนกระจก โดยนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก

คณิตศาสตร์  มาตรฐาน ค 2.1

ตัวชี้วัด ป 6/2 หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม 

มาตรฐาน ง 1.1 

ตัวชี้วัด ป 6/1 อภิปรายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน 

ตัวชี้วัด ป 6/2 ใช้ ทักษะการจัดการในการทำงานและทักษะการทำงานร่วมกัน 

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนรู้เทคนิคการค้นหาข้อมูลแบบต่าง ๆ (K)

2. นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลตามที่ต้องการด้วยเทคนิคต่าง ๆได้ (S)

3. นักเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาและสามารถใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันหรือสถานการณ์จำลองได้ (K) (S)

4. นักเรียนสามารถออกแบบและเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้ (S)

5. นักเรียนสามารถพัฒนาชิ้นงาน(Smart Home) เพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ (S)

6. นักเรียนเข้าใจและสามารถการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมได้ (K) (S)

7.นักเรียนตระหนักถึงผลกระทบของปรากฏการณ์เรือนกระจก โดยนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก (A)

8. นักเรียนมีความสุข ภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของการออกแบบและเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (A)


ชั่วโมงที่ 1

ชั่วโมงที่ 4

275819620_752148399094885_2379343304027172408_n.mp4

การวัดและประเมินผล