ผู้จัดทำ

นายมงคล  ทองห่วง

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานศึกษา

โรงเรียนวัดท่าบัวทอง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

E-mail:krumongkol@gmail.com