ส่วนที่ 1 

ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง

[Performance Agreement : PA]


1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจำนวน  18  ชั่วโมง/สัปดาห์  ดังนี้


1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  จำนวน  8 ชั่วโมง/สัปดาห์


1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จำนวน 6 ชั่วโมง/สัปดาห์


1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น     จำนวน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์

2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครู

ด้านที่ 1

ด้านการจัดการเรียนรู้

ด้านที่ 2

ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้

ด้านที่ 3

ด้านการพัฒนาตนเองและ

พัฒนาวิชาชีพ

ส่วนที่ 2

ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนของผู้จัดทำข้อตกลง ซึ่งปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คือ การริเริ่ม พัฒนา การจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้น (ทั้งนี้ ประเด็นท้าทายอาจจะแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังในวิทยฐานะที่สูงกว่าได้) 

ประเด็นท้าทาย เรื่อง.........................................................................................................................