รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวน)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เรื่อง การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น

วีดิทัศน์นี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ Project 14 ของ สสวท. 

รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวน)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เรื่อง การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข ตอนที่ 1

วีดิทัศน์นี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ Project 14 ของ สสวท. 

รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวน)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เรื่อง การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข ตอนที่ 2

วีดิทัศน์นี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ Project 14 ของ สสวท. 

การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตอนที่ 1 

วีดิทัศน์นี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการอบรม C4T ออนไลน์ ของ สสวท. 

การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตอนที่ 2

วีดิทัศน์นี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการอบรม C4T ออนไลน์ ของ สสวท. 

ค่ายวิชาการ ป.1-3
ปีการศึกษา2565

ค่ายวิชาการ ป.4-5
ปีการศึกษา 2565

การพัฒนาผู้เรียน
ศตวรรษที่ 21

ศตวรรษที่ 21

พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21

ทัศนศึกษา 2565

วิทย์ฯน้อยประถมศึกษา

Active Learning

Active Learning  ปีการศึกษา 2565

เพจ facebook

ประชาสัมพันธ์